SLO: Certifikat iz k rešitvam usmerjenega pristopa + prva novica o novih strokovnih usposabljanjih v Sloveniji

All the international readers, I hope you do forgive me for offering a post in my mother tongue – I am so proud to announce a very fresh set of Solution Focused trainings in Slovenia as well as a very first certificate process for Slovenian professionals who would like to take their Solution Practice further, to a certified level. Ribalon Institute has been bringing Solution Focused practice to Slovenia since 2014 and has every year organised trainings for Slo audiences. After I left the country, there was a slight risk those trainings would stop, however I promised to myself to give my best and stay true to my roots by continuing to spread the SF word, skills and knowledge in my country. And so, for this autumn we have something special prepared. Whilst Slo friends are invited to read further, the rest of you may take a break and have a good and long summer! Thank you all!

Spoštovana Slovenija,

vsi, ki ste z nami že opravili usposabljanja in uporabljate pristop, za vas smo z ekipo iz UK pripravili program, ki vam bo omogočil večjo prepoznavnost in odraz vaših veščin. Certifikat, pridobljen z usposabljanjem in izkazom veščin k rešitvam usmerjenega pristopa je prva stopnja kvalifikacij, ki jamči, da prejemnik:

 • Pozna osnove k rešitvam usmerjenega pristopa
 • Zna ustrezno, kompetentno in etično uporabljati pristop pri svojem delu
 • Skrbi za lasten profesionalni razvoj in refleksijo svoje prakse.

Certifikat se podeli posamezniku/-ci (v nadaljevanju »kandidat«) na podlagi opravljenih strokovnih usposabljanj in izkazane kompetentnosti pri uporabi veščin in orodij k rešitvam usmerjenega pristopa.

Pogoji za vstop v proces certificiranja ter pridobitev certifikata

Kandidati za vstop v proces certificiranja opravijo najmanj 8-dnevno usposabljanje iz k rešitvam usmerjenega pristopa, ki ga izvaja Ribalon v Sloveniji oz. njegovi partnerji v tujini (BRIEF ali SFP) in obvezno vključuje opravljeno osnovno usposabljanje. Udeležba na delavnicah, ki niso usposabljanje ali predstavitvah na konferencah za proces certificiranja ne šteje, šteje pa opravljeno usposabljanje znotraj drugih organizacij, v izvedbi Ribalona ali partnerskih izvajalcev.

Vloga za certificiranje

Kandidati, ki dosegajo zahtevane pogoje so vabljeni k oddaji pisne vloge, s katero izkazujejo razumevanje k rešitvam usmerjenega pristopa.

Vloga naj obsega do 10 strani (brez virov in literature) in zajema naslednja poglavja:

 1. Opis kandidatovega trenutnega delovnega mesta, znotraj katerega uporablja k rešitvam usmerjen pristop
 2. Opis opravljenih usposabljanj
 3. Razumevanje in opis k rešitvam usmerjenega pristopa in modela
 4. Opis uporabe k rešitvam usmerjenega pristopa in predpostavk pri kandidatovem delu
 5. Študija primera: podroben opis in dokumentacija konkretnega primera
 6. Skrb za profesionalni razvoj (supervizija, strokovno izpopolnjevanje)
 7. Viri in navedena literatura, kjer je to potrebno

Vlogo pošljete dr. A. Bibi Rebolj na elektronski naslov biba@ribalon.org z referenco “certifikat iz SF”. Po oddani vlogi boste prejeli povratno informacijo o odobrenem certifikatu ter podelitvi, ali morebitnih dopolnitvah ter dodatnih pojasnilih, v primeru, da vloga še ne dosega standardov za podelitev certifikata. Ocenjevalci so dr. A. Biba Rebolj, Ben Scott, Greg Oberbeck in po potrebi, svetovalno telo inštituta Ribalon.

Ob uspešni in pozitivno ocenjeni vlogi, boste Certifikat prejeli v fizični obliki, povabljeni pa boste tudi, da postanete eden izmed Ribalonovih priporočenih praktikov.

Navodila za pripravo vloge

Pri pripravi vloge sledite spodnjim navodilom ter obsegu. Vloga naj bo v MsWord, poljubne pisave, velikost 12.

 1. Opis trenutnega delovnega mesta, znotraj katerega kandidat uporablja k rešitvam usmerjen pristop – do 150 besed
 1. Opis opravljenih strokovnih usposabljanj: navedba kraja, datumov, izvajalcev, trajanje posameznega modula ter skupno število dni (ur).
 1. Razumevanje in opis k rešitvam usmerjenega pristopa in modela – do 600 besed

K rešitvam usmerjen pristop lahko opišemo na različne načine, bodisi kot nabor orodij in tehnik, bodisi skozi predpostavke, bodisi skozi razmišljanje o tem, kako pristop dojema spremembo, kliente, načine dela, ipd. V opisu nas zanimata kandidatova interpretacija in razumevanje pristopa in v tem smislu ne zahtevamo opisa zgodovine in razvoja pristopa, pozdravljamo pa sklicevanje na relevantno literaturo.

 1. Opis načina uporabe k rešitvam usmerjenega pristopa in njegovih predpostavk pri kandidatovem delu – do 1300 besed

V tem delu kandidat izkazuje sposobnosti uporabe k rešitvam usmerjenih predpostavk in tehnik v različnih kontekstih, znotraj katerih deluje, npr. pri delu s klienti, morda pri poučevanju, izvajanju skupinskih srečanj, pri svetovanju, vodenju sestankov, ipd.

 1. Študija primera: podroben opis in dokumentacija konkretnega nedavnega primera, kjer je uporabljen k rešitvam usmerjen pristop – do 2500 besed

V tem segmentu kandidat izkazuje kompetentno uporabo k rešitvam usmerjenih veščin v praksi. Kandidat izbere primer iz prakse, kjer je uporabil k rešitvam usmerjen pristop in tehnike:

 • Izbran primer naj bo odraz nedavnega dela in ne starejši od 6 mesecev od prijave za Certifikat.
 • Primer naj bo samostojno delo, ne npr. delo v paru z drugim k rešitvam usmerjenim praktikom ali soizvajalcem
 • Pri opisu naj se kandidat osredotoča na uporabo SF veščin in ne na opis primera. Ne opisuje se zgodovine primera in podrobnih okoliščin klienta, temveč se izkazuje kompetentno uporabo k rešitvam usmerjenega pristopa. Posebej dobrodošli so transkripti dejanskih pogovorov.
 • V študiji primera se lahko opiše eno ali več srečanj s klientom ter celotno sodelovanje skozi daljše časovno obdobje. V kolikor obstajajo informacije, se opiše tudi učinke po tem, ko je bilo delo zaključeno.
 • V opisu primera kandidat jasno opiše kako je vzpostavil dogovor oz. sporazum s klientom in kaj je ta vseboval.
 • Nato opiše kako je potekal opis željene prihodnosti, pri čemer demonstrira kako se je v vprašanjih osredotočal na znamenja, ne na korake ali cilje – poudarki pri opisu željene prihodnosti so na znamenjih, ne akcijskem načrtu.
 • V kolikor so bile uporabljene lestvice, kandidat navede kako jih je zastavil (kaj je bila 10, kaj je bila 0), kakšna so bila nadaljnja vprašanja in čemu je dal največji poudarek.
 • Ob koncu napiše svojo refleksijo o tem, kaj je po lastnem mnenju naredil dobro ter kaj bi si želel, da bi naredil drugače (ter kako, v kolikor bi imel še eno možnost).
 • Kandidat navede tudi kako je poskrbel za ustrezno varnost in zaščito klienta in/ali njegovih bližnjih, v primerih, kjer je bilo to potrebno.
 1. Skrb za lasten profesionalni razvoj (supervizija, strokovno izpopolnjevanje)

K rešitvam usmerjenega pristopa se hitro naučimo, vendar je potrebno veliko nadaljnjega razvoja za dosego nivoja kompetentnosti. Kandidat v tej rubriki navede kako ohranja stik s prakso ter skrbi za etično in kakovostno izvajanje svojega dela.

 1. Viri in navedena literatura

Za citiranje se uporabi APA standard, kjer se sklicuje na reference.

Želimo vam veliko uspeha pri pripravi vloge. Veselimo se vaših vlog in vas pozdravljamo med kompetentne in razmišljujoče praktike!

Hhrati vas z veseljem obveščamo, da so objavljeni novi datumi za jesenska usposabljanja, ki jih najdete tukaj.

dr A. Biba Rebolj, 2019 za Ribalon in SFP ©

Slovenian Certificate in Solution Focused Practice

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s